• Ny grafisk profil, samma kvalitativa produkter
Vad söker du?

Personuppgiftspolicy 

Senast uppdaterad 2022-11-07

Unisynk AB, org. nr. 556896-1493, Warfvinges väg 11, 112 18 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in i samband med att du besöker eller handlar på vår webbplats. Det innebär att vi har ett ansvar att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) och kompletterande nationell lagstiftning.

I personuppgiftspolicyn redogör vi för vilka personuppgifter vi behandlar och för vilket syfte. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har och hur du utövar dessa samt.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter

All slags information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Exempel kan vara namn, adressuppgifter, bilder men också olika slags elektroniska identiteter så som IP-nummer kan utgöra personuppgifter. Behandling är allt som vi gör med dina personuppgifter. Behandling kan vara exempelvis insamling, lagring, registrering, sortering, bearbetning, överföring eller radering av uppgifterna.

Hur vi får tillgång till dina personuppgifter

Unisynk AB samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du bl.a. köper en vara, kontaktar oss via vår hemsida eller via e-post, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, ringer oss eller kommunicerar med oss via våra sociala medier. 

Vilka uppgifter behandlas samt i vilket syfte

Unisynk AB behandlar de personuppgifter som lämnas eller inhämtas av oss. Det kan t.ex. vara namn, adressuppgifter, mobilnummer, personnummer, kundnummer, betalningshistorik, orderinformation. 

Dina uppgifter kan komma att användas för olika ändamål t.ex. 

 • för att kunna hantera kundserviceärenden
 • för att kunna hantera beställningar
 • för att kunna leverera beställd vara 
 • för att kunna besvara frågor som du ställer till oss
 • för att kunna kontakta dig
 • för att kunna hantera retur- och reklamationsärenden
 • för att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden
 • för att kunna hantera fakturering och bokföring
 • för att kunna följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslagen
 • för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter
 • för att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav

Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig. 

Hur länge sparas dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning som innebär att dina personuppgifter inte sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter tas bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller marknadsföring samt de ändamål som de har samlats in för. 

Delning och överföring av personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som blir personuppgiftsbiträden för oss. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.​ 

Vilka rättigheter du har

Rätt till information – du kan när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse – om dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.

Rätt till radering – du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring.

Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att dina personuppgifter kan flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt till återkallning – du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Du har också rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur dina personuppgifter skyddas

Dina personuppgifter skyddas genom såväl organisatoriska som tekniska säkerhetsåtgärder. Dessa åtgärder används för att lagra, behandla och kommunicera uppgifterna på ett säkert sätt. I det fall du vill veta vilka säkerhetsåtgärder vi tillämpar kan du kontakta oss genom att klicka här.

Uppdatering av denna policy

Vi kommer att göra löpande ändringar allt eftersom rättspraxis utvecklas samt att Datainspektionen ger ut nya riktlinjer. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på unisynk.se. 

Mer information om dataskyddslagstiftningen finns på www.datainspektionen.se 

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Unisynk AB, org. nr. 556896-1493, Warfvinges väg 11, 112 18 Stockholm. 

Om du vill utöva dina ovan angivna rättigheter, är du välkommen att kontakta oss genom att klicka här.